Právní služby

Občanské právo

 • sepisování smluv - např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouva o zápůjčce, zřízení věcného břemene bydlení a užívání
 • ochrana vlastnictví a spoluvlastnické vztahy (včetně zrušení spoluvlastnictví)
 • náhrada škody
 • náhrada škody vůči státu za průtahy v řízení (sepsání předběžné žádosti na ministerstvo a příprava žaloby, včetně případného návrhu na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku)
 • vymáhání bezdůvodného obohacení
 • nájemní právo - vztahy nájemce a pronajímatele, výpověď z nájmu bytu, žaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu, žaloba na vyklizení z bytu, vztahy v bytovém družstvu
 • vymáhání pohledávek - např. předžalobní upomínky a soupis žaloby (včetně návrhu na platební rozkaz)
 • majetkové vztahy mezi restituenty a státem

Obchodní právo

 • zakládání a změny společností - např. založení společnosti s ručením omezeným včetně přípravy všech dokumentů
 • zastupování při valných hromadách
 • příprava návrhů na zápis do obchodního rejstříku
 • zvyšování základního kapitálu společností
 • smlouvy v obchodních vztazích - např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o tichém společenství
 • sepisování směnek a návrhů na směnečný platební rozkaz
 • příprava dokumentů pro bytová družstva

Pracovní právo

 • tvorba pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů - např. výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru či dohody o skončení pracovního poměru, příprava písemné komunikace zaměstnance a zaměstnavatele
 • zastupování v pracovněprávních sporech - např. žaloba na neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru a žaloba o zaplacení odstupného
 • ochrana těhotných žen a matek v pracovním poměru

Procesní právo

 • zastupování klientů v soudním řízení
 • sepis žalob, odvolání a dovolání
 • zastupování při soudním výkonu rozhodnutí a v exekučním řízení

Správní právo

 • zastupování v řízení před Katastrálním úřadem, včetně podávání návrhů na zápis do Katastru nemovitostí
 • zastupování před správními orgány, např. stavebním úřadem, živnostenským úřadem či inspektorátem práce
 • zastupování při podávání správních žalob a v řízení o nich

Právo životního prostředí

 • zastupování v oblasti ochrany životního prostředí (včetně řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí)
 • odpadové hospodářství

Trestní právo

 • sepisování trestních oznámení
 • zastupování klientů v trestním řízení

Farmaceutické právo

 • smlouvy o klinickém hodnocení

Insolvenční právo

 • příhlášky pohledávek do insolvenčního řízení

Průmyslová práva

 • ochranné známky - zajišťování ochrany včetně zastupování při podávání přihlášek
 • zeměpisná označení/označení původu - zajišťování ochrany včetně zastupování při podávání přihlášek

Ostatní

 • Ověřování podpisů
 • Advokátní úschova listin a finančních prostředků v CZK a EUR