Naše odměna a podmínky poskytování právní pomoci 

- Advokátka poskytuje Klientovi právní po­moc prostřednictvím právního jednání jménem Klienta a na jeho účet za smluvenou odměnu ve smyslu z. č. 85/1996 Sb., o advokacii;

- komunikace mezi Advokátkou a Klientem probíhá písemně poštovními službami, formou emailů a s použitím telefonické komunikace;

- hodinová sazba Advokátky činí 2.500,- Kč +  DPH za každou započatou hodinu poskytování právní pomoci;                         

- Advokátka má dále nárok na náhradu výdajů za promeškaný čas kdykoliv je právní pomoc uskutečňována mimo její sídlo; náhrada za promeškaný čas je 250,- Kč za každých započatých 30 minut promeškaného času;

- za ověření podpisu je účtováno 30 Kč plus DPH, v případě většího množství podpisů je možné sjednat individuální poplatek.

- Advokátka je plátkyní daně z přidané hodnoty.

- Bankovní spojení: č. ú. 231110338/0300, vedený u ČSOB, a.s.

- Advokátka má nárok na náhradu vzniklých nákladů spojených s právní pomocí uskutečňovanou ve prospěch Klienta, jež zahrnují i soudní poplatky, místní a správní poplatky a poplatky za překlady do cizího jazyka;

- odměna za poskytování právní pomoci a další platby budou vyúčtovávány vždy po uplynutí kalendářního měsíce a za tento měsíc; faktura je splatná k 25. dni následujícího měsíce;

- na žádost Klienta je Advokátka povinna vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby je povinna vydat písemné potvrzení o tom, kdy Klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Klient vyžaduje;

 - Klient může kdykoliv smlouvu o poskytování právních služeb kdykoliv ukončit vypovědí Smlouvy, která je účinná doručením Advokátce;

- Advokátka může smlouvu o poskytování právních služeb ukončit výpovědí jen pokud:                                 

                       - důvěra mezi Advokátkou a Klientem je narušena

                       - Klient neposkytuje dostatečnou součinnost

- Klient nezaplatil Advokátce odměnu za poskytnuté právní služby ani po 

  upomínce k zaplacení

- Klient nerespektuje právní názor Advokátky

                Advokátka ukončí Smlouvu výpovědí, která je účinná doručením Klientovi.

- Advokátka je povinna vypovědět smlouvu o poskytování právních služeb s okamžitou účinností, zjistí-li doda­tečně některou z těchto skutečností: 

                                - již poskytla právní pomoc osobě, jejíž zájmy jsou  v rozporu se zájmy

                                    Klienta,            

- projednávání věci se zúčastnily osoby blízké Advokátce

 - při skončení právního zastupování dojde k předání veškerých dokumentů, které Advokátka převezme za účelem poskytování právní pomoci od Klienta nebo které získá při poskytování právní pomoci; Advokátka je povinna archivovat spisovou dokumentaci po dobu pěti let;

- Advokátka je povinna ve lhůtě 15 dnů ode dne ukončení poskytování právní pomoci učinit veškeré neodkladné úkony tak, aby Klientovi nevznikla škoda.

- Advokátka a Klient jako spotřebitel mohou své spory řešit alternativně. Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimsoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základ zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.